Privacyverklaring

Ontmoeting op de grens is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Ontmoeting op de grens verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
De persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam; Geslacht; Geboortedatum; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Ontmoeting op de grens houdt een dossier bij met daarin de wettelijk verplichte gegevens, de behandelovereenkomst, aangevuld met een persoonlijk verslag van de gesprekken/het proces.
Deze gegevens worden pas bijgehouden als een behandelovereenkomst is getekend. (zie ook hierna bij wettelijke verplichting)

Ontmoeting op de grens verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief (mits zelf aangemeld via de website)
• Om je te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Ontmoeting op de grens verwerkt bij therapietrajecten ook persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn:
Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Comple-mentaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgege-vens:
1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Erna Jans is de enige die toegang heeft tot deze dossiers.
2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gere-kend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.
3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.
4. Minderjarigen
Bij de behandeling van minderjarigen handel ik conform de patiëntenrechten uit de WGBO.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Ontmoeting op de grens neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerking.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
Ontmoeting op de grens bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Ontmoeting op de grens verstrekt uitsluitend gegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken:
Ontmoeting op de grens gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ontmoeting op de grens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar erna@ontmoetingopdegrens.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ontmoeting op de grens wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ontmoeting op de grens heeft een verwerkingsovereenkomst met de volgende verwerkers:
• Accountant Leo Kamp, Kamp c.s. accountancy & bedrijfsadvies. Hij heeft inzage in de factuur-gegevens
• Systeembeheerder Jean-Paul Bruno, hij houdt mijn P.C. op orde, uitsluitend als ik er naast zit.
• Willianne van Hemert. Zij heeft toegang tot naam en mailadressen van de personen die zich hebben ingeschreven voor mijn nieuwsbrief
In geval van datalek zal Ontmoeting op de grens dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, conform de wettelijke plicht.

Ontmoeting op de grens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via erna@ontmoetingopdegrens.nl