Organisatieafspraken

1) ‘Ontmoeting op de grens’ zorgt er voor dat de deelnemer op voldoende wijze wordt geïnformeerd over de opzet en werkwijze met betrekking tot de scholing;

2) indien de deelnemer, wegens een zwaarwegende gebeurtenis of wegens overmacht (b.v. ziekte), aan een of meerdere bijeenkomsten niet kan deelnemen dan dient hij/zij dit onverwijld door te geven; in overleg wordt bekeken wanneer, of op welke wijze, de gemiste bijeenkomst(en) kan/kunnen worden ingehaald, waarbij betaling voor een extra tijdsinvestering tot de mogelijkheden behoort;

3) de deelnemer verplicht zich om de, ter plaatse van de scholing geldende, gedragsregels en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen; van alle partijen wordt een respectvolle bejegening van elkaar en anderen verwacht;

4) alle partijen verplichten zich om informatie van vertrouwelijke aard binnen de opleidingssetting te houden en niet aan derden door te geven. Indien dergelijke informatie in schriftelijke vorm of op enige informatiedrager is verstrekt, dient deze op eerste verzoek aan wederpartij terug te worden gegeven dan wel op verzoek vernietigd te worden. Alleen op basis van uitdrukkelijke toestemming van de andere partij mag deze informatie aan derden verstrekt worden;

5) de aanwezigheid van kinderen tijdens scholingsbijeenkomsten is niet toegestaan, tenzij het om incidentele situaties gaat waarin een baby borstvoeding gegeven dient te worden en dit niet afleidt van het scholingsproces van de aanwezigen;

6) de aanwezigheid van huisdieren is niet toegestaan;

7) het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een scholing is alleen toegestaan als alle partijen daarmee instemmen;

8)  ‘Ontmoeting op de grens’ heeft het recht om door omstandigheden wijzigingen aan te brengen in het opleidingsrooster en/of tijden daarvan, dan wel de opleiding tussentijds te stoppen of te onderbreken, zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te kunnen worden, maar verplicht zich om al het redelijke te zullen doen om de opleiding te voltooien, dan wel betaalde deelnamebedragen (deels) te restitueren als voltooiing niet mogelijk is;

9) ‘Ontmoeting op de grens’ behoudt zich het recht voor een opleiding te annuleren wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen; de deelnemer heeft bij annulering recht op teruggave van reeds betaalde deelnamekosten, inclusief inschrijfgeld;

10) deelname aan de scholing geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid; door inschrijving verklaart men zich hiermee akkoord;

11) alle intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot het opleidingsmateriaal, aanvullende documentatie, huiswerkopdrachten, toetsen en alle overige door ‘Ontmoeting op de grens’ in het kader van de scholing gebruikte en/of verstrekte documenten, materialen en informatie blijven bij ‘Ontmoeting op de grens’. Het is de deelnemer niet toegestaan om deze materialen e.d. in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele (eigendoms)rechten; onverminderd het hier bepaalde is het de deelnemer, in de uitoefening van haar/zijn beroep/functie en in overeenstemming met het doel van de opleiding, toegestaan verstrekte materialen e.d. te gebruiken;

12) ‘Ontmoeting op de grens’ neemt de verplichting op zich om, naar beste inzicht en vermogen, de door haar aangeboden scholingen te (doen) geven; zij is echter niet aansprakelijk voor enige door deelnemer geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit, of anderszins verband mocht houden met, het gebruik van het opleidingsmateriaal, de inhoud van de opleiding, de toepassing of het resultaat daarvan. De deelnemer verplicht zich ‘Ontmoeting op de grens’ voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren.